Thursday, April 14, 2011

Roadtrip Toronto bound!

Toronto, Ontario

This is so awesome. Wifi-ing using the megabus wifi. Toronto bound for the weekend!